หน้าหลัก » พระธาตุเจดีย์ อำเภอธาตุพนม » พระบรมธาตุเจดีย์ กว. วัดดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

พระบรมธาตุเจดีย์ กว. วัดดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 

วัดแห่งนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่มีความเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2300 ในรัชสมัยพระบรมราชากู่แก้ว แห่งอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน “พระบรมธาตุเจดีย์ กว.” อันเป็นพระนามย่อขอพระพี่นางกัลยาณิวัฒนาฯ ภายในวัดมีพระอุโบสถอันสวยงาม ศาลาการเปรียญ หอระฆังที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ มีต้นโพธิ์เก่าแก่ที่คอยให้ร่มเงาแก่วัดแห่งนี้มานาน สร้างความร่มรื่น เย็นสบายให้กับวัด
ความสำคัญ ของวัดแห่งนี้ต่อชุมชนบ้านดอนนางหงส์ เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา งานบุญและงานประเพณีต่างๆ ของชาวบ้าน อีกทั้งอบรมให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่คนในชุมชน รวมทั้งการจัดค่ายพระพุทธศาสนา อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ปัจจุบันมีพระครูสุจิตพิริยคุณ อดีตเจ้าคณะตำบลดอนนางหงส์ เป็นเจ้าอาวาส

ลักษณะพระบรมธาตุเจดีย์
พระบรมธาตุเจดีย์ กว. วัดดอนนางหงส์ ลักษณะพระบรมธาตุเจดีย์ กว เป็นทรงลังกาสูง 32 เมตร ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐาน จำนวน 9 องค์และได้รับ พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานนามย่อ กว ประดิษฐานบนพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ โดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญ พระนาม กว. ประดิษฐาน ณ วัดดอนนางหงส์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 วัดดอนนางหงส์ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2300 ในรัชสมัยพระบรมราชากู่แก้ว แห่งอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์

เดินทางอย่างไร
โดยทางอื่น

จากตัวเมืองนครพนม ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 212 ถนนชยางกูร นครพนม – ธาตุพนม เมื่อถึงทางแยก เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทาง “วัดดอนนางหงส์” ตรงเข้าไปอีกประมาณ 3 กม. สังเกตได้จากสัญลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์ กว. สัญลักษณ์โดดเด่นเป็นสง่า ของวัดแห่งนี้


แผนที่และการเดินทาง

 

แชร์ :
( 285 View )

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

รายการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ พระธาตุเจดีย์